ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

"KÉZENFOGVA BALLAGUNK" JÓTÉKONYSÁGI PROGRAM

A KézenFogva Alapítvány, mint adatkezelő és feldolgozó fontosnak tartja a "KÉZENFOGVA BALLAGUNK" jótékonysági program keretében regisztrált partnereinek adatainak védelmét.

Adatkezelő személyes adatot kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célból, jogai gyakorlása és kötelezettségei teljesítése érdekében a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli, és csak azon adatokat, melyek az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükségesek, a cél elérésére alkalmasak.

Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Az Adatkezelő adatkezelés során törekszik biztosítani az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, amennyiben érintett ezt lehetővé teszi.

1. Az adatkezelés általános célja:

A regisztráció során megadott adatok tárolása a "KézenFogva Ballagunk" című jótékonysági projekt támogatását szolgálja, a honlapon megvalósuló adományozást segíti elő. Ezáltal az alapítvány fogyatékos emberek munkaerőpiaci elhelyezkedését segítő programjainak megvalósítását teszi lehetővé.

2. A kezelendő adatok meghatározása és az adatkezelés egyedi céljai:

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés elősegíti középiskolás diákok, mint szimpatizánsok részvételét, valamint támogatók, mint tényleges adományozók hozzájárulását az alapítvány fogyatékos emberek munkaerőpiaci elhelyezkedését segítő programjaihoz. A személyes adatok kezelésének a célja a honlap rendeltetésszerű működésének biztosítása és erre tekintettel ellenőrző és köszönő rendszerüzenetek küldése, (akár az OTP Mobil Kft. által biztosított és felelősségi körébe tartozó bankkártyás fizetéssel kapcsolatban) felmerült hibák esetén a zavarok mihamarabbi elhárításának elősegítése és erre tekintettel az Adományozó közvetlen megkeresése.

Személyes adataik kezeléséhez mind a diákok, mind az adományozók önkéntes alapon járulnak hozzá, miután az Alapítvány tevékenységét megismerték.

Kezelt adatok:

Ballagó diákok esetében: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, születési dátum – kiskorú diákok esetén törvényes képviselő neve, telefonszáma.

Potenciális adományozók esetében: vezetéknév, keresztnév, arckép, e-mail cím, telefonszám, adományozás módja, (postai adományozás esetén levelezési cím), támogatás értéke, hozzájárul-e a neve feltűntetéséhez a honlapon.

3. Az adatkezelés időtartama

Az Adományozó önkéntes hozzájárulását követően a megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg az Adományozó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését.

Az adatkezelési nyilvántartási azonosító:

4. Az adatok továbbítása

Adatkezelő az általa kezelt adatok közül a ballagó diákok vezetéknevét, keresztnevét és arcképét, valamint az adományozók esetében – önkéntes hozzájárulás esetén – azok vezetéknevét és keresztnevét közzéteszi a kezenfogvaballagunk.hu honlapon. Az Alapítvány ezzel ösztönöz más érdeklődőket is a jótékonysági programhoz való csatlakozásra.

A Bankkártyás adományozási lehetőséget választó adományozók alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Az adatok továbbításához való hozzájárulás a ballagó diákok, törvényes képviselőik, illetve az adományozók részéről minden esetben önkéntes jellegű.

5. Adatszolgáltatás és előzetes tájékoztatás

A személyes adatok felvétele előtt minden esetben sor kerül a jótékonysági programhoz csatlakozó regiszrálók előzetes tájékoztatására. Az adatok kizárólag ezután kerülnek nyilvántartásba.

Az adatszolgáltatás önkéntes, az Érintett nem köteles hozzájárulását adni az adatkezeléshez.

6. Az Érintett jogai és kötelezettségei

A 2011. évi CXII. törvény 14. § szerint az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását."

Érintett kérelmére történő tájékoztatás adás:

Személyes adataik kezeléséről az Érintettek tájékoztatást kérhetnek. A tájékoztatás kérése kiterjedhet az Érintettnek az adatkezelő által kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az Érintett tájékoztatás kérése esetén az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított, legkésőbb 30 napon belül, írásban, közérthető formában megadja a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha az Érintett még nem nyújtott be Adatkezelőhöz azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a folyó évben. Egyéb esetben a tájékoztatás a felmerülő költségek megtérítése ellenében történik.

Érintett személyes adatainak helyesbítése:

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti. Az Érintett jogosult kérni az adatkezelőtől – megjelölve a helyes adatokat – személyes adatai helyesbítését. Adatkezelő a helyesbítést elvégzi nyilvántartásaiban, és ennek megtörténtéről értesíti az Érintettet.

Az adatok helyesbítésére az adatkezelőnek van kizárólagos joga, amennyiben azt az érintett az varadi.ildiko@kezenfogva.hu cimen előre jelzi, vagy a KézenFogva Alapítvány székhelyén személyesen, illetve levélben igényli 1093 Budapest Lónyay u. 19..

Hozzájárulás visszavonása:

Az érintett bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez szükséges, már megadott hozzájárulását, indoklás nélkül, részben vagy egészben. Kivételt képeznek azok a személyes adatok, melyek kezelése jogszabály alapján vagy az érintettel kötött szerződésben vállalt kötelezettség teljesítéséhez szükségesek. Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítését követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli nyilvántartásából a visszavonással érintett személyes adatokat, felhívja a törlésre az adatfeldolgozót és az esetleges adattovábbítással érintett személyeket, majd mindezek megtörténtéről értesíti az érintettet.

7. Adatkezelő jogai és kötelezettségei:

Személyes adat törlésének kötelezettsége:

A személyes adatot törölni kell, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett kéri;
c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt – kivéve ha levéltári őrizetbe kell adni -;
e) azt bíróság vagy hatóság határozatában elrendelte.

Személyes adat zárolásával összefüggő adatkezelői jogosultság:

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Tájékoztatás megtagadása:

Érintett kérelmére történő tájékoztatást az adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény 16. §-a alapján az abban meghatározott esetekben megtagadja.

Személyes adat megjelölése:

Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Adatfeldolgozó:

Adatkezelő jogosult Adatfeldolgozó szolgáltatásának igénybevételére. Az Adatfeldolgozó tevékenységét a megbízásnak, a jelen szabályzatnak és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles folytatni. Az Érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért. Adatkezelő tájékoztatja az adatfeldolgozót, ha a feldolgozás céljából hozzáférhetővé tett személyes adatok módosulásáról, kezelhetőségének megváltozásáról tudomást szerez.

8. Jogorvoslatok

Jogorvoslat a személyes adat helyesbítésének, zárolásának vagy törlésének megtagadása miatt:

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Bírósági jogérvényesítés:

Az érintett jogorvoslattal élhet a személyes adataival kapcsolatos jogainak megsértése esetén, valamint személyes adatainak kezelése elleni tiltakozás során az adatkezelő által hozott döntés ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

9. Adatbiztonság

Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

A kezelt adatokat kizárólag az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó érintett alkalmazottai ismerhetik meg. Az adatok tárolása magyarországi és külföldi szerverhálózaton történik. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a legkorszerűbb és legmegfelelőbb berendezésekkel és biztonsági szabályokkal gondoskodik az adatok biztonságáról, különös tekintettel arra, hogy az adatokhoz jogosulatlan személy hozzá ne férjen, az adatok jogszerűtlen ne kerüljenek nyilvánosságra, törlésre vagy megsemmisítésre. Megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

10. Hatály

1. Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelőre – beleértve annak valamennyi alkalmazottját -, és valamennyi olyan adatra, amelyet a tevékenysége során, megszerzett és kezelt adatra.

2. Jelen Szabályzat 2016. április hó 15. napján lép hatályba.

    fizetéshez használható bankkártyák: VISA, EC/MC

Köszönjük az eddigi adományokat!

forint